KLEMENS PODLEJSKI

SPRAWDZONY GOSPODARZ

Zobacz więcej

Szanowni Państwo

Kierunek rozwoju Gminy Żarki na najbliższe cztery lata zależy od mieszkańców. Aby dokonać wyboru, należy pójść do urn wyborczych i oddać głos. Zachęcam do udziału w Wyborach Samorządowych 2014 r. Chciałbym, aby w dniu wyborów - 16 listopada wszyscy, którym zależy na rozwoju Gminy Żarki spotkali się w lokalach wyborczych.

Od 12 lat działam na rzecz naszej lokalnej społeczności. Dbam o finanse publiczne, realizuję inwestycje, przyczyniam się do poprawy jakości życia we współpracy z radnymi, pracownikami urzędu i jednostek podległych. Stanowimy dobrą drużynę. W każdym sołectwie i mieście widać efekty tej wspólnej pracy. Jeśli ten styl sprawowania władzy odpowiada Państwu, proszę o poparcie.

z poważaniem, Klemens PodlejskiAktualności

Spotkania w mieście

26 października
Remiza OSP, godz. 18.30

9 listopada
Żarki, MGOK, godz. 18.30

11 listopada
Budynek LKS Zieloni Żarki ul. Steinkellera, godz. 16.00
Szkoła Podstawowa, godz. 18.00

12 listopada
Kawiarenka przy basenie, gody. 18.00

Spotkania w sołectwach

5 listopada
Wysoka Lelowska, świetlica, godz. 16.30
Ostrów, remiza OSP, godz. 18.00

6 listopada
Zaborze, świetlica, godz. 16.30
Przybynów, świetlica w szkole, godz. 18.00

9 listopada
Jaworznik, szkoła, godz. 10.00
Kotowice, remiza OSP, godz. 16.30

10 listopada
Zawada, szkoła, godz. 16.30
Jaroszów, szkoła podstawowa w Zawadzie, godz. 18.00

13 listopada
Czatachowa, świetlica, godz. 16.30
Suliszowice, świetlica, godz. 18.00


Poprawiamy jakość życia

 • Kwoty mówią same za siebie

  W ostatnich latach na terenie Gminy Żarki zrealizowano inwestycje na kwotę 55.856.951,86 zł, w tym dofinansowanie w kwocie:
  26.858.757,20 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Ślaskiego,
  1.997.010,59 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  1.656.373,54 zł z Narodowego Programu Dróg Lokalnych,
  1.423.595,88 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska
  3.807.663,49 zł z innych źródeł m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (popowodziowe), z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (remonty i wzmocnienia świetlic wiejskich), z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (drogi do pól), z Programu Odnowy Wsi (place zabaw), ze Związku OSP w Katowicach (samochody dla OSP: Żarki, Jaworznik, Ostrów, Przybynów). • Z budżetu Gminy pokryto koszty na sumę

  20.113.551,16 zł

 • Inwestycje w trakcie realizacji to:

  „Muzeum dawnych rzemiosł” w Starym Młynie w Żarkach,
  - Przebudowa ulic Kościuszki, Poprzeczna, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury,
  - Przebudowa dróg gminnych: Astrów, Różana, Tulipanów i Kąkoli,
  - Rozbudowa targowiska miejskiego w Żarkach „Mój Rynek”,
  - Przebudowa i remont ul. Szkolnej w Jaworzniku,
  - Budowa boisk trawiastych w miejscowościach: Jaworznik, Kotowice, Przybynów i Zawada,
  - Siłownie zewnętrzne w sołectwach Ostrów, Wysoka Lelowska, Kotowice, Suliszowice,

 • Inwestycje planowane do realizacji na łączna kwotę 10 919 073,68 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 894.038,20 zł z RPO Woj. Śląskiego, 4.179.772,89 zł z PROW, 809.064,00 zł z Ministerstwa Sportu oraz 90.000,00 zł z ROPS w Katowicach, na zadania pn.:
  - Turystyczna Frajda – zagospodarowanie terenu w Leśniowie na Szlaku Atrakcji Turystycznych w Gminie Żarki,
  - Budowa międzygminnego szlaku konnego orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki,
  - Przebudowa fontanny na Starym Rynku i studni w Suliszowicach,
  - Nawodnienie płyty boiska przy ul. Steinkellera w Żarkach,
  - Przebudowa boiska bocznego przy ul. Steinkellera w Żarkach,
  - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zaborze, Przybynów, Jaroszów, Zawada, Katowice poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami,
  - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Jaroszowie
  - Wzmocnienie świetlic wiejskich oraz świetlicy socjoterapeutycznej w Żarkach.

Program Wyborczy 2014 - 2018

Przyjazna Gmina

- Modernizacja dróg na Os. Sportowców, 600-lecia, Olesiowie, Centrum, za Osiedlem Częstochowskim i w sołectwach

- Stworzenie Parku Rodzinnego Wypoczynku

- Ścieżka Spacerowa od Domu Kultury do Leśniowa wzdłuż Lesniówki,

- Podnoszenie poziomu nauczania poprzez doposażanie placówek oświatowych

- Doposażanie istniejących placów zabaw w Żarkach i sołectwach

- Turystyczna frajda - Rozwój infrastruktury okołoturystycznej przy sanktuarium w Leśniowie

- Mieszkania w budynku po szkole w Wysokiej Lelowskiej

- Budowa wodociągu Jaroszów, Zaborze, Przybynów, Zawada z modernizacją ujęć wody: Zaborze, Zawada, Kotowice, Jaworznik

- Oznaczenie ulic i instytucji publicznych

Przedsiębiorcza Gmina

- Rozbudowa infrastruktury (drogi, kanalizacja, parkingi)

- Kontynuacja wsparcia dla przedsiębiorców – punkt porad dotacje unijne, agroturystyka

- Organizacja prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych, staży

- Organizacja projektów aktywizacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, niepełnosprawnych w ramach ekonomii społecznej

- Kontynuacja Rozwoju Targowiska – nowe oferty sprzedaży

Sportowa Gmina

- Kąpielisko Miejskie

- II etap przebudowy kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera – boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią

- Wytyczenie Szlaku Konnego

- Budowa ścieżek rowerowych i punktów przystankowych w kierunku Myszkowa, Myszkowa – Światowidu, Poraja, Olsztyna

Nowoczesna Gmina

- Internet szerokopasmowy dla mieszkańcówi przedsiębiorców

- Ogólnodostępny Internet bezprzewodowy

- Stworzenie turystycznej strony internetowej Gminy Żarki

Gmina 50+

- Uruchomienie warsztatów edukacyjnych i kursów dla seniorów oraz porad

- Rozwijanie projektów aktywizacji Seniorzy – Młodzi

- Kawa dla Seniora za złotówkę

- Infrastruktura przyjazna dla seniorów

Ekologiczna Gmina

- Monitoring jakości powietrza

- Kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (dofinansowania zakupu energooszczędnych kotłów grzewczych, kolektorów słonecznych)

- Kontynuacja Programu Oczyszczania Gminy Żarki z Azbestu

- Kontynuacja budowy kanalizacji

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

- Tworzenie zieleńców, odnawianie parków, sadzenie drzew

- Kontynuacja Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami (adopcja, czipowanie, sterylizacja)

Partnerska Gmina

- Położenie silnego nacisku na skuteczne wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, podmiotami publicznymi, Klasztorem Ojców Paulinów

- Współpraca z Samorządem Województwa Śląskiego w zakresie modernizacji ul. Myszkowskiej, Koziegłowskiej, Strażackiej, Moniuszki w Żarkach, dróg wojewódzkich w Jaworzniku i Kotowicach

- Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie modernizacji dróg powiatowych w Żarkach, Wysokiej Lelowskiej, Przybynowie, Zaborzu, Kotowicach oraz w zakresie transportu publicznego

- Współpraca w zakresie remontu wiaduktu kolejowego CMK

- Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie projektów: drogowych, kanalizacyjnych, ścieżek rowerowych, transportu publicznego


Klemens Podlejski
Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

Zadania zrealizowane w czasie kadencji 2010 – 2014

Zadania zrealizowane w 2011 roku

 • Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej
 • Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej – ulicy Serwin
 • Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I
 • Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap I i II
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przybynowie
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach
 • Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV
 • Budowa Kompleksu Sportowego Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Żarkach
 • Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żarkach
 • Remont ul. Kolejowej w Ostrowie
 • Remont ul. Grzybowej w Przybynowie
 • Remont ul. Czarka w Żarkach oraz przedłużenie ul. Kukuczki w Żarkach
 • Przebudowa drogi gminnej w Czatachowie
 • Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Mokrej i Chopina w Żarkach
 • Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przybynów – Wysoka Lelowska
 • Przebudowa ul. Wschodniej w Jaworzniku et. II
 • Remont mostu na ul. Wierzbowej w Żarkach
 • Wóz dla OSP Przybynów
 • Projekt Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki

Zadania zrealizowane w 2012 roku

 • Termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku
 • Budowa i przebudowa ul. Olszowej i Chopina w Żarkach
 • Budowa i przebudowa ul. Wschodniej w Jaworzniku
 • Budowa i przebudowa chodnika w Zawadzie
 • Remonty dróg ze środków popowodziowych w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej
 • Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach (Szkoła Podstawowa, Stary Rynek, Nowy Rynek, ul. Steinkellera Przewodziszowice, Osiedle 600-lecia, Targowisko, MDK).
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu 600-lecia w Żarkach
 • Budowa zewnętrznych siłowni w Żarkach przy ul. Steinkellera i Wierzbowej
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kotowice
 • Dotacja dla powiatu myszkowskiego dot. zakupu karetki
 • Stworzenie Świetlicy socjoterapeutycznej – Centrum Wszechstronnej Pomocy Dziecku i Rodzinie w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 28.
 • Pozyskanie środków na zajęcia dodatkowe i wzmocnienie świetlic z Gminy Żarki (Ostrów, Jaworznik, Suliszowice, Zawada, Przybynów, Wysoka Lelowska, Żarki)
 • Stworzenie filmu dokumentalnego „Żarki, dzisiaj zaczęło się wczoraj”.
 • Usuwanie i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z Gminy Żarki (238 ton od 130 mieszkańców)
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (projekt oświetlenia dla Żarek i Jaworznika, oświetlenie w Przybynowie)
 • Zakup nowego samochodu (Citroën Berlingo, 1,6 ITR) dla UMiG Żarki
 • Projekt Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy ŻarkiZadania zrealizowane w 2013 roku

 • Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego
 • Rozbudowa targowiska miejskiego
 • Termomodernizacja budynku OSP w Kotowicach wraz z zakupem wyposażenia
 • Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żarkach
 • Remont dróg: Źródlana w Jaworzniku, ul. Nadrzeczna, Leśniowska (fragment), Handlowa, Źródlana i Krzywa w Żarkach
 • Remont drogi gminnej Suliszowice Szczypie
 • Przebudowa ul. Górki w Żarkach
 • Modernizacja drogi do pól w Jaroszowie
 • Modernizacja drogi do pól w Jaworzniku
 • Roboty brukarskie przy klasztorze w Leśniowie i w Przewodziszowicach.
 • Oświetlenie w Przybynowie
 • Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Żarki – etap II (blisko 130 ton od 55 mieszkańców)
 • Program wymiana pieców (Montaż ekologicznych pieców w 50 domach)
 • Zakup samochód dla OSP w Jaworzniku
 • Pozyskanie środków na zajęcia dodatkowe i wzmocnienie świetlic z Gminy Żarki (Ostrów, Jaworznik, Suliszowice, Zawada, Przybynów, Kotowice, Wysoka Lelowska, Żarki)
 • Wyremontowany mostek w Ostrowie między Gminą Poraj, a Żarki
 • Wyremontowana remiza OSP Żarki
 • Odbudowa boiska w Kotowicach
 • Projekt Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki
 • Uruchomienie Centrum Inicjatyw Lokalnych w Żarkach
 • Żarki w Turnieju Europejskim „Śląskie do przodu”

Zadania zrealizowane w 2014 roku

 • Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Żarkach etap II
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zawadzie
 • Budowa boisk wielofunkcyjnych w sołectwach Przybynów, Zawada, Jaworznik (przy szkołach), Kotowice
 • Turystyczna Frajda – zagospodarowanie terenu w Leśniowie na Szlaku Atrakcji Turystycznych w Gminie Żarki
 • Przebudowa dróg gminnych w Żarkach stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej nr 793 z drogą wojewódzką 789 – przebudowa ciągu ulic: Kościuszki, Poprzecznej, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury
 • Przebudowa dróg gminnych w Żarkach ul. Astrów, Kąkoli, Różana i Tulipanów
 • Oświetlenie uliczne na Osiedlu Sportowców
 • Modernizacja ul. Czarka w Żarkach
 • Modernizacja ul. Leśnej w Jaworzniku
 • Modernizacja ul. Długiej w Wysokiej Lelowskiej
 • Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szkolnej w Jaworzniku
 • Budowa chodników w Kotowicach i Przybynowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym.
 • Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zaborze, Przybynów, Jaroszów, Zawada, Katowice poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami
 • Budowa Świetlicy Wiejskiej w Jaroszowie
 • Siłownie zewnętrzne w sołectwach: Ostów, Wysoka Lelowska, Suliszowice, Kotowice
 • Nawodnienie płyty głównej boiska przy ul. Steinkellera w Żarkach
 • Przebudowa boiska bocznego przy ul. Steinkellera w Żarkach
 • Wykonanie projektów przebudowy ul. Kolejowej w Kotowicach
 • Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w Kotowicach ul. Żarecka, oświetlenia ulicznego w Ostrowie ul. Jurajska
 • Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
 • Budowa międzygminnego szlaku konnego orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki
 • Wzmocnienie świetlic wiejskich oraz świetlicy socjoterapełtycznej w Żarkach
 • Przebudowa obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenów w gminie Żarki
 • Zakup koszy o następnych pojemnościach:120 l – 1765 sztuk, 240 l – 1225 sztuk, 360 l – 260 sztuk, 1100 l – 38 sztuk (w tym 28 sztuk na odpady segregowane), które zostały dostarczone mieszkańcom gminy w formie umowy użyczenia.

Klemens Podlejski - Sprawdzony Gospodarz

Zadania zrealizowane w czasie kadencji 2006 – 2010

Zadania zrealizowane w 2007 roku

 • Modernizacja targowiska miejskiego w Żarkach, etap I
 • Dobudowanie oświetlenie uliczne w Jaroszowie
 • Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Żarki - Jaroszów
 • Ułożenie chodnika przy ul. Leśniowskiej oraz krawężnik, nawierzchni na odcinku łączącym ul. Leśniowską z Ofiar Katynia przy starym młynie
 • Wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Stary Rynek
 • Wybudowanie wodociągu do boiska sportowego w Kotowicach
 • Oznaczenie punktów atrakcyjnych turystycznie
 • Zbudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z remontem Starej Studni - jako atrakcji turystycznej w centrum wsi Kotowice
 • Zbudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaworznik
 • Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz Biblioteki publicznej w Żarkach
 • Stworzenie świetlicy środowiskowej w Wysokiej Lelowskiej
 • Stworzenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w Szkole Podstawowej w Żarkach
 • Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Żarki

Zadania zrealizowane w 2008 roku

 • Przebudowanie dróg przy ul. Emilii Plater i ul. Łąkowej w Żarkach
 • Przebudowanie drogi przy ul. Polnej w Żarkach
 • Zmodernizowanie - remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jaroszów
 • Zbudowanie ciągu pieszo-rowerowego w Wysokiej Lelowskiej (wspólnie z PZD)
 • Zbudowanie chodników przy drodze wojewódzkiej w ciągu ul. Myszkowskiej w Żarkach (wspólnie z WZD)
 • Zbudowanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 przy ul. Moniuszki w Żarkach. (wspólnie z WZD)
 • Zbudowanie oświetlenia przy ul. Strażackiej w Żarkach i przy ul. Leśnej w Jaworzniku.
 • Zbudowanie miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej w Żarkach
 • Zbudowanie wielofunkcyjnego boiska przy ul. Ofiar Katynia w Żarkach
 • Zakup nadwozia dla samochodu dla OSP Czatachowa
 • Podświetlenie ruin kościoła św. Stanisława w Żarkach
 • Zbudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na cele imprez kulturalnych w miejscowości Przybynów"
 • Zagospodarowanie centrum wsi Jaroszów - budowa altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Stworzenie świetlicy w Przybynowie - Akademia Nauki i Przygody w Przybynowie
 • Dofinansowania do zajęć pozalekcyjnych w świetlicach w Wysokiej Lelowskiej i Zawadzie
 • Żareckie Jarmarki - wydanie filmowego materiału promującego największe targowisko w regionie cze-wskim szansą rozwoju gospodarczego północnej części województwa śląskiego
 • Znakowanie szlaku turystyczno - kulturowego "Od źródełka do źródełka" w gminie Żarki
 • Stworzenie wioski internetowej w Jaworzniku - kształcenie na odległość na terenach wiejskich
 • Wprowadzenie dwóch sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
 • Zakup pompy głębinowej do studni w hydroforni w Kotowicach.Zadania zrealizowane w 2009 roku

 • Przebudowanie i rozbudowanie Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach pod potrzeby Aktywnego Centrum Zdrowia
 • Przebudowanie ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej
 • Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach
 • Przebudowanie dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap I
 • Wykonanie termomodernizacji Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach wraz z remontem schodów
 • Wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Kotowicach
 • Zmodernizowanie ulicy Leśnej w Żarkach
 • Przebudowanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Wierzbowej w Żarkach wraz z przebudową kolektora deszczowego
 • Przebudowanie ulicy Steinkellera w Żarkach
 • Przebudowanie ul. Broniewskiego w Żarkach
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dróg (ul. Steinkellera, Olszowa, Chopena, Górki, Kopernika, Chabrów, Chryzantem)
 • Wybudowanie parkingów przy ul. Leśniowskiej przy Zakładzie Usług Komunalnych
 • Modernizacja drogi między miejscowościami Suliszowice - Zaborze
 • Zbudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Ostrów
 • Zbudowanie placu zabaw w sołectwie Wysoka Lelowska wraz z zagospodarowaniem terenu na cele imprez integracyjnych
 • Stworzenie świetlicy w Ostrowie
 • Pozyskanie dofinansowania dla świetlic w Przybynowie, w Wysokiej Lelowskiej, Zawadzie
 • Wymieniono pokrycie dachu remizy w Jaworzniku
 • Zakupiono traktor do obsługi targowiska
 • Zakupiono zagęszczarkę do bieżących napraw drogowych
 • Zakupiono agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Jaworznik
 • Zakupiono windę towarową do budynku przedszkola w Żarkach
 • Wybudowano oświetlenie przy ul. Ofiar Katynia w Żarkach
 • Wybudowano oświetlenie przy ul. Moniuszki w Żarkach
 • Wybudowano linie energetyczne w Przybynowie
 • Wybudowano oprawy oświetleniowe w Jaworzniku

Zadania zrealizowane w 2010 roku

 • Budowa Gminnego Gimnazjum wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej w Żarkach
 • Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, etap I
 • Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ulicy Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ul. Serwin.
 • Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap II
 • Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju Wsi w Suliszowicach wraz z placem zabaw.
 • Budowa ul. Wschodniej w Jaworzniku
 • Budowa ul. Słonecznej w Przybynowie
 • Budowa ul. Krótkiej w Żarkach
 • Budowa placu zabaw w Czatachowie
 • Modernizacja ul. Leśnej w Jaworzniku
 • Budowa drogi Hellenówka - Jaworznik (we współpracy z PZD)
 • Budowa drogi Przybynów - Zaborze (we współpracy z PZD)
 • Stworzenie świetlicy w Jaworzniku (remont od października do listopada 2010 r.)
 • Budowa fundamentów pod garaże dla OSP Czatachowa
 • Nowy wóz bojowy dla jednostki OSP w Żarkach (dostawa listopad 2010 r.)
 • Wykonanie ogrzewania budynku remizy w Przybynowie
 • Dofinansowania do świetlic na zajęcia pozalekcyjne w Przybynowie, Ostrowie, Wysokiej Lelowskiej i Zawadzie
 • Wykonanie przekładki sieci wodociągowej-tranzytowej zasilającej Żarki, Wysoką Lelowską, Przybynów i Ostrów oraz wyznaczono trasę wodociągu tranzytowego biegnącego z Jaworznika do ul. Ogrodowej
 • Remont dróg na Czarkę w Żarkach i ul. Kolejową w Ostrowie (III kwartał 2010 r.)

Poprawiamy jakość życia

 • Gmina Żarki ma do wykorzystania blisko 10 mln złotych dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Sportu. Dzięki temu realizowane są inwestycje:
  Turystyczna Frajda – zagospodarowanie terenu w Leśniowie
  Budowa konnego w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki
  Przebudowa fontanny na Starym Rynku i studni w Suliszowicach
  Przebudowa boiska bocznego przy ul. Steinkellera w Żarkach
  Wzmocnienie świetlic wiejskich oraz świetlicy w Żarkach
  Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zaborze, Przybynów, Jaroszów, Zawada, Katowice poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami
  Budowa ul. Kusocińskiego w Żarkach i drogi Suliszowice Podlesie

O mnie

Ważne daty

13.09.1957 - urodziłem się w Żarkach

1976 - matura w Liceum Ogólnokształcącym w Żarkach

1981 - początek pracy zawodowej jako referent prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki

1983 - 1990 - radca Kolegium ds. Wykroczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu

1984 - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - mgr prawa, mgr administracji

1984 - 1987 - aplikacja sędziowska w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie

1988 - 1990 - radca prawny w urzędzie miasta w Szczekocinach

1990 - 1994 - burmistrz Miasta i Gminy Żarki

1990 - 2002 - radny Rady Miejskiej w Żarkach

1994 - 2000 - praca w Banku Spółdzielczym w Żarkach na stanowisku prezesa zarządu

1995 - 1996 - radca prawny w Urzędzie Gminy w Niegowie

2001 - 2002 - działalność gospodarcza - Kancelaria Radcy Prawnego

2002 - wybrany w wyborach bezpośrednich na burmistrza Miasta i Gminy Żarki

2006 - wybrany w wyborach bezpośrednich na burmistrza Miasta i Gminy Żarki

2010 - wybrany w wyborach bezpośrednich na burmistrza Miasta i Gminy Żarki


Najważniejsi w moim życiu

Żona: Anna

Synowie: Bartosz, Michał, Karol

Rodzice: Jan i Leokadia

Wnukowie: Julka, Gustaw


Cenne doświadczenie

Długoletnia praktyka w działalności samorządowej jest w moim przekonaniu bezcenna. To ona sprawia, iż mogę skutecznie działać na rzecz rozwoju miasta i gminy Żarki. Od 2002 daję się poznać jako dobry gospodarz, z resztą z takim hasłem startowałem i startuję w wyborach.

Mam doświadczenie w zakresie gospodarowania majątkiem gminnym. Usprawniłem funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, utworzyłem Zakład Usług Komunalnych, wybudowałem i zmodernizowałem drogi gminne, przeprowadziłem remonty w szkołach, zmodernizowałem targowisko miejskie w Żarkach. Wartość majątku gminnego w ciągu ostatnich lat wzrosła dwukrotnie. Zadbane budynki publiczne, zmodernizowane szkoły,

Trudno wymienić wszystkie realizowane zadania inwestycyjne. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w kadencji 2006-2010 zdobyliśmy pozycję lidera w zakresie pozyskiwania środków unijnych. W latach 2010- 2014 nadal skutecznie pozyskujemy, realizujemy i rozliczamy zadania z udziałem środków zewnętrznych . W kadencji 2010-2014 na terenie Gminy Żarki zrealizowano inwestycje na kwotę 55.856.951,86 zł. Z budżetu Gminy wydatkowano 20.113.551,16 zł. W przygotowaniu i we wstępnej realizacji są inwestycje na kwotę 10 mln złotych. Ostatnie miesiące upływają na intensywnym przygotowaniu się do nowego okresu finansowania. Po to, aby jak najlepiej wykorzystać środki Unii Europejskiej do 2020 roku.

Oprócz spraw związanych z majątkiem gminy i finansami publicznymi ważne są również i inne obszary działalności gminy. Dbam o rozwój sportu. Wszystkie szkoły mają do dyspozycji boiska wielofunkcyjne, stadion miejski jest po gruntownej modernizacji, jeszcze w 2014 roku rozpoczną się prace przy modernizacji boiska bocznego. Jako prezes LKS "Zieloni" doprowadziłem do awansu do IV ligi drużynę piłki nożnej. Drużyna dzięki dobremu prowadzeniu przez Zarząd LKS Zieloni Żarki ma pozycję wicelidera IV ligi i promuję Gminę Żarki w całym województwie śląskim. Zawodnicy rywalizują z klubami z wielkich miast.

Sport nierozerwalnie łączy się z rekreacją. Mamy ścieżki pieszo-rowerowe realizowane w partnerstwie i to kolejne doświadczenie, które z pewnością przyda się w nowym okresie finansowania. Szczególny nacisk ma być kładziony na projekty partnerskie. Teraz we współpracy z sąsiadami będziemy budować szlak konny. Braliśmy udział w dużym projekcie Śląskiej Organizacji Turystycznej i Związku Gmin Jurajskich tworząc system informacji turystycznej w województwie śląskim. Systematycznie współpracujemy z sąsiadami w ramach Partnerstwa Północnej Jury.

Kolejny poziom współpracy dotyczy osób przedsiębiorczych. Reagujemy na potrzeby prywatnych inwestorów budując kanalizację, drogi, dbając o infrastrukturę., współpracując na każdym etapie inwestycji.

Partnerstwo jest jednym z wyzwań nowego okresu finasowania. Nie ma partnerstwa bez współpracy. W ostatnim czasie szczególnie mocny nacisk położyłem na współpracę z Województwem Śląskim i zarządami dróg wojewódzkich i powiatowych. Bez współdziałaniami z tymi instytucjami nie uda się zmodernizować najważniejszych dróg na terenie naszej gminny.


Umiejętność współpracy

W 1992 roku byłem w grupie inicjatywnej utworzenia Związku Gmin Jurajskich. Obecnie pracuję w komisji rewizyjnej ZGJ. Aktywnie uczestniczę w działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, należę do Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Związku, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku, jestem członkiem Zespołu ds. Oświetlenia w Gminach.

Wprowadziłem Gminę Żarki do stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, w którym pełnię obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Gmina Żarki zgłosiła się również do Stowarzyszenia Częstochowska Organizacja Turystyczna. Należę do OSP Żarki, Ludowego Klubu Sportowego "Zieloni" Żarki.


Zapraszam do udziału w Wyborach Samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.
Liczę na Państwa głos.

Kontakt

Biuro

Email: kontakt@klemenspodlejski.pl